Kurz stredoškolskej matematiky, chémie a fyziky

pdfHarmonogram kurzu stredoškolskej fyziky82.06 KB

K úspešnému štúdiu na našej fakulte je nutné mať vedomosti z chémie, matematiky a fyziky v rozsahu gymnaziálneho štúdia. Medzery vo vedomostiach z týchto predmetov bývajú často príčinou neúspechu na skúškach z chémie, matematiky a fyziky v 1. ročníku trojročného bakalárskeho štúdia.

Oddelenie matematiky, Oddelenie anorganickej chémie a Oddelenie chemickej fyziky v snahe pomôcť študentom k bezproblémovému začatiu štúdia na našej fakulte organizujú pred začiatkom prvého semestra kurzy stredoškolskej matematiky, chémie a fyziky.

Cieľom týchto kurzov je poskytnúť študentom súhrn najdôležitejších kapitol učiva z uvedených predmetov nevyhnutných ku štúdiu na FCHPT. Kurz je vhodný pre všetkých študentov, ktorí si chcú zopakovať stredoškolské učivo. Odporúčame ho najmä tým študentom, ktorí prichádzajú zo stredných škôl, kde je redukovaný rozsah učiva z uvedených predmetov. Kurzy sú dobrovoľné, sú organizované formou prednášok, cvičení a seminárov pred začiatkom výučby zimného semestra. Na záver každého z kurzov si účastník kurzu môže napísať dobrovoľný test, podľa ktorého zhodnotí aktuálnu úroveň svojich vedomostí. Výsledky testu mu pomôžu rozhodnúť sa, či nevyužiť možnosť štúdia na štvorročnom bakalárskom stupni štúdia na FCHPT s vyrovnávacím prvým ročníkom.Kurzy sa uskutočnia v dňoch od 03. 09. 2018 do 12. 09. 2018.

Kurz Začiatok kurzu Koniec kurzu Rozsah Cena Kontaktná osoba E-mail
Matematika 03.09. o 8.30 h 05.09. o 17.00 h 21 h 29 €  Milan Jasem
Fyzika 06.09. o 9.00 h 10.09. o 13.00 h 18 h 24 €  Vladimír Lukeš
Chémia 10.09. o 14.00 h 12.09. o 17.00 h 17 h 22 €  Peter Segľa

Prihlásiť sa na kurzy je možné do 03.09.2018 prostredníctvom elektronického formulára, alebo e-mailom na kontaktnú osobu zodpovednú za daný kurz. Príslušnú sumu podľa Vášho výberu kurzov uhraďte prosím poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom najneskôr do 03. 09. 2018 na adresu:

Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava 1

SWIFT: SPSRSKBA
Číslo účtu IBAN: SK28 8180 0000 0070 0008 1498

Ako špecifický symbol uveďte Vaše registračné číslo uvedené na rozhodnutí o prijatí na štúdium ako „naše“ číslo. Ide o predposledné päťmiestne číslo.
Napríklad pre číslo v tvare „FCHPT/0626/463/19646/2016/ANovak“ uveďte 19646.
Variabilný symbol zvoľte pre Váš výber kurzov podľa nasledovnej tabuľky:

 

Zvolené kurzy Variabilný symbol 

Matematika + Chémia + Fyzika

027028029
Matematika + Chémia 027029
Matematika + Fyzika 028029
Chémia + Fyzika 027028
Matematika 029
Chémia 027
Fyzika 028

Pri nástupe na každý kurz je potrebné sa preukázať ústrižkom o zaplatení alebo výpisom z bankového účtu. V odôvodnených prípadoch je možné po dohode s kontaktnou osobou zaplatiť príslušný kurz aj po uvedenom termíne.

Rozdelenie prihlásených študentov do skupín a posluchární bude pred začiatkom každého kurzu vyvesené na oznamovacej tabuli vo vestibule budovy FCHPT STU na Radlinského 9.

Ponuka knihy (nielen) na kurz z matematiky

Na FCHPT STU v Bratislave vyšla v roku 2012 kniha „ZÁKLADY MATEMATIKY pre technické odbory“ určená pre študentov prvého ročníka vysokých škôl s technickým zameraním. Zámerom autorov bolo pomôcť študentom pri prechode zo stredoškolskej matematiky na matematiku vysokoškolskú. Učebnica obsahuje súvislý výklad pojmov stredoškolskej matematiky, ktoré by študent mal ovládať, ak chce úspešne zvládnuť štúdium matematiky na FCHPT.
Kniha je základnou pomôckou určenou pre kurz z matematiky a počas kurzu budú riešené úlohy prevažne z tejto knihy. Preto Vám ponúkame možnosť kúpiť si knihu v predstihu, aby ste ju na kurze už mohli používať. Okrem toho, kniha bude slúžiť aj ako hlavná literatúra pre predmet Proseminár z matematiky, ktorý je predmetom 1. semestra štúdia všetkých odborov na FCHPT.
V prípade záujmu o kúpu knihy je potrebné uhradiť sumu 6 € na účet FCHPT podľa nižšie špecifikovaných údajov. Kniha Vám bude vydaná v prvý deň kurzu pri prezentácii - po predložení potvrdenia o zaplatení (šek, výpis z účtu, ...).

Suma: 6 €
Číslo účtu IBAN: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: 604604604
Správa pre adresáta: Meno Priezvisko
Adresát: Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

Prihláška do kurzu

Po odoslaní formulára prosím nezabudnite uhradiť poplatok za kurz(y) podľa pokynov.

Všetky polia sú povinné.

Prihlasovanie na rok 2018 bolo ukončené.